بازدید واحد بازرسی و آزمون

واحد بازرسی و آزموندر شرکت آبین گستر شرق گرمسار مطابق با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ، ملزم به انجام 3 مرحله بازرسی و آزمون در مراحل مختلف هستیم .1) بازرسی مواد اولیه2) بازرسی حین تولید3) بازرسی نهاییدر تاریخ 1400/02/16 بازرسی حین تولید با حضور مدیریت مجموعه ، کارشناس کنترل کیفیت ، سرپرست تولید و ادامه

واحد بازرسی و آزمون

واحد بازرسی و آزمون در شرکت آبین گستر شرق گرمسار واحد بازرسی و آزمون از ابتدای ورود مواد و قطعات اولیه حضور فعال دارد . در واحد انبار با ورود مواد و قطعات اولیه مطابق با فرم های موجود برای کالاهای مختلف بازرسی و آزمون انجام میشود .در واحد تولید برای واحدهای مختلف تولید از جمله واحد جوشکاری ، ادامه