کاتالوگ سیستم های تکواحدی

در طرح هایی که میزان دبی ( آبدهی ) پایین باشد  با توجه به رعایت استانداردهای فنی و طراحی استفاده از سیستم هایی با یک فیلتر شن یا هیدروسیکلون توصیه میگردد .  وقتی مقدار دبی ( آبدهی ) پایین است و برداشت آب مستقیما از چاه یا رودخانه باشد از سیستم تکواحدی سیکلون – توری استفاده میکنیم .  وقتی مقدار دبی ادامه