واحد پرس و لبه

واحد پرس و لبهدستگاه پرس و لبه جهت ساخت کپ های مخازن کاربرد دارد. این دستگاه شامل دو بخش مجزا و جدا از هم بوده که یکی دستگاخ لبه زن و دیگری دستگاه پرس میباشد .زمانیکه ورق در قسمت برشکاری ، با برش پلاسما با دقت بالا بصورت  بصورت پولک بریده میشود به واحد پرس و لبه منتقل میگردد. در این قسمت ابتدا پولک ادامه