واحد جوشکاری

واحد جوشکاریبا توجه به اهمیت جوش در ساخت دستگاه های فیلتراسیون آبیاری تحت فشار شرکت آبین گستر شرق از جوش های متفاوتی در فرآیند تولید دستگاه ها استفاده می نماید. همچنین اپراتورهای جوش در شرکت آبین گستر دارای تجارب چندین ساله هستند و دارای مدارک معتبر و کاربردی مرتبط با زمینه فعالیت خود می باشند .این ادامه