بسته بندی و بارگیری

واحد بسته بندی و بارگیریدر این واحد سیستم های تولید شده پس از بازرسی و کنترل نهایی،  برای بارگیری و ارسال اماده می شونددر شرکت آبین گستر کلیه لوازم و قطعات و پیچ و مهره ها و واشرها برای هر پکیج محاسبه شده و از انبار خارج می گردد.بصورت ویژه تمامی فیلترهای توری و فیلترهای دیسکی بصورت پکیج کامل بسته ادامه