گواهینامه ها و مدارک ایزو

گواهینامه ها و مدارک ایزوشرکت آبین گستر شرق گرمسار در راستای کسب رضایت مشتریان و همکاران محترم اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) نموده است .بر این اساس تمام فعالیت های صورت گرفته در این شرکت تحت دستورالعمل های ایزو صورت می پذیرد .پرسنل شرکت در واحدهای تعیین شده به انجام وظایف خود ادامه