سیستم تکواحدی

سیستم تکواحدی

 


در طرح هایی که میزان دبی ( آبدهی ) پایین باشد  با توجه به رعایت استانداردهای فنی و طراحی استفاده از سیستم هایی با یک فیلتر شن یا هیدروسیکلون توصیه میگردد .

وقتی مقدار دبی ( آبدهی ) پایین است و برداشت آب مستقیما از چاه یا رودخانه باشد از سیستم تکواحدی سیکلون – توری استفاده میکنیم .

وقتی مقدار دبی ( آبدهی ) پایین است و برداشت آب از استخر باشد از سیستم تکواحدی فیلتر شن – توری استفاده میکنیم .

سیستم تکواحدی

پکیج کامل نوع سیستم : سیستم تکواحدی - کاربرد : در دبی پایین