سیستم تمام اتوماتیک

 سیستم های تمام اتوماتیک

 

در این سیستم ها کلیه شستشوها از طریق اختلاف فشار ( دلتاپی ) یا زمان تعیین شده قبلی امکان پذیر بوده و با انواع شیرهای هیدرولیکی و فیلترهای دیسکی جکدار اتوماتیک و یا فیلترهای اسکرین تمام اتومات قابل ارائه میباشد.

سیستم تمام اتوماتیک

پکیج کامل نوع سیستم : سیستم تمام اتوماتیک