واحد انبار

واحد انبار شرکت آبین گستر شرق گرمسار با استقرار سیستم مدیریت کنترل کیفیت و بهره گیری از مشاوران این حوزه توانست در سال 1398 واحدهای مختلف موثر در سازمان خود را در زمینه های مختلف بهبود و تغییر دهد .از واحدهایی که مورد بهبود قرار گرفتند ، واحد انبارداری میباشد. از جمله تغییرات صورت گرفته در واحد ادامه

واحد های تولید در شرکت آبین گستر شرق

واحد های تولید در شرکت آبین گستر شرق فرآیند تولید فیلتراسیون در مجموعه آبین گستر شرق گرمسار در فضایی به مساحت 5000 مترمربع در قالب واحد های زیر انجام میشود1 ) واحد انبارتعریف انبار و انبارداریسرپرست انبار:فردی آشنا به دانش انبارداری و حسابداری است که یک یا چند انبار بزرگ یا کوچک را سرپرستی و اداره ادامه