واحد مونتاژ

واحد مونتاژبخش مونتاژ در شرکت آبین گستر شرق یکی از مهم ترین بخش های تولید می باشد که در چهار فضای متمایز شده از هم در قالب چهار گروه مونتاژی مشغول به فعالیت هستند . بعد از اینکه سفارشی توسط مشتری نهایی و تایید میشد بصورت سفارش ساخت به کارخانه منتقل میگردد .ابتدا سفارش ساخت توسط واحد انبار بررسی شده ادامه