واحد آماده سازی سطوح (تمیزکاری)

 واحد آماده سازی سطوح (تمیزکاری)پس از مونتاژ و جوش نهایی کلیه دستگاه ها جهت رنگ آمیزی نیاز به آماده سازی سطوح دارند . این فرآیند در شرکت آبین گستر شرق با دقت بسیار زیادی انجام میشود به دلیل اینکه اگر سطوح چرب یا زنگ زده باشد و یا دارای پلیسه ها و پراشه های جوشکاری و برشکاری باشند رنگ روس سطح دوام ادامه