اره نواری

اره نواری    تاریخچه دستگاه اره نواریایده ی اره نواری حداقل به سال ۱۸۰۹ باز می گردد، زمانی که ویایام نیوبریک حق اختراع این دستگاه را در انگلیس ثبت کرد، اما این اختراع به دلیل عدم توانایی در تولید تیغ اره های دو طرفه و کیفیت پائین تیغ اره ها غیر قابل استفاده شده بود. خم شدن دائمی تیغ اره ها به روی ادامه